Aktiastiftelsen i Åbo, Pargas och Kimitoön sr
Ändamål
Stiftelsen befrämjar sparandet och stöder allmännyttig verksamhet inom Åbo, Pargas och Kimitoöns område. Stiftelsen beviljar understöd och bidrag för verksamhet som gynnar barn, ungdom, idrott, forskning och kultur samt annan samhällsnyttig verksamhet. Stiftelsen beviljar även stipendier till skolor inom sitt område.
Ansökningsförfarande

En fritt formulerad ansökan skickas till ombudsmannen per e-post på adressen aktiastiftelsen.abopargas@gmail.com.

Ur ansökan bör framgå en kort beskrivning av projektet samt målgrupp och tidtabell, max en A4. Projektbudget bifogas. Ansökan kan inlämnas per den 28.2, 30.4 och 30.9. Ansökningarna behandlas därpå följande månad och besluten tillkännages per e-post. Ansökningar som bidrar till synlighet prioriteras.

Bidrag ges i huvudsak för projekt till organisationer och sammanslutningar. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller för studier för enskilda studerande.

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas (tidigare Aktiastiftelsen i Åboland) grundades 1992. Sedan sparbanksrörelsen till denna del i Åboland uppgick i Unitasgruppen år 1993 (som år 1995 blev Merita efter fusion FBF-KOP) har stiftelsens uppgift och ändamål varit att bevaka de fem tidigare självständiga åboländska sparbankernas traditioner.

År 2024 fusionerades Aktiastiftelsen på Kimitoön med stiftelsen och verksamhetsområdet utvidgades att omfatta även Kimitoön. 

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande

Åsa Hermansson


Ombudsman

Dan Hermansson
c/o Aktia Bank Abp 
Universitetsgatan 15
20100 Åbo
tfn. 0503492314
e-post: aktiastiftelsen.abopargas@gmail.com